Konto sftp użytkownika z dostępem jedynie do katalogu domowego

Zmieniamy ustawnienia sshd
sudo nano /etc/ssh/sshd_config

Ustawiamy
PasswordAuthentication yes
I dodajemy na dole strony

Match Group sftpusers
ChrootDirectory %h
ForceCommand internal-sftp
AllowTcpForwarding no
X11Forwarding no
PermitTunnel no
AllowAgentForwarding no

Tworzymy użytkownika np test
sudo adduser test
Tworzymy grupe sshd
sudo groupadd sftpusers

Dodajemy uzytkownika do grupy
sudo usermod -g sftpusers test

Ustawiamy permissie dla gracza

sudo chown root:root /home/test/
sudo chmod 755 /home/test/
sudo mkdir /home/test/uploads
sudo chown test /home/test/uploads

Na koniec restart sshd
sudo service sshd restart

** Uwaga z poziomu sftp użytkownika nie można wrzucać plików do głównego folderu użytkownika /home/test/

Źródło: LVLUP

Instalacja OwnCloud Ubuntu Server 20.04

sudo wget https://download.owncloud.org/community/owncloud-10.9.1.zip

sudo unzip owncloud-10.9.1.zip -d /var/www/html

sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/

sudo chmod -R 755 /var/www/html/
sudo nano /etc/apache2/conf-available/owncloud.conf

Dodać do pliku konfiguracyjnego:

Alias /owncloud "/var/www/html/"

<Directory /var/www/html/>
  Options +FollowSymlinks
  AllowOverride All

 <IfModule mod_dav.c>
  Dav off
 </IfModule>

 SetEnv HOME /var/www/html
 SetEnv HTTP_HOME /var/www/html

</Directory>
$ sudo a2enconf owncloud
$ sudo a2enmod rewrite
$ sudo a2enmod headers
$ sudo a2enmod env
$ sudo a2enmod dir
$ sudo a2enmod mime
sudo apt-get install -y php-intl

$ sudo systemctl restart apache2

I na koniec:

http://server-IP